Dotacje na kolektory słonecznego

W związku z zawartymi umowami dotyczącymi obowiązkowego zmniejszenia emisji pyłów i CO2 poprzez zwiekszenie udziału produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Polsce, na lata 2010-2015 został rozpisany priorytetowy program wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Zasady programu dofinansowań

Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część trzecia tego programu zawiera szczegółowe informacje o możliwości wsparcia finansowego na spłatę kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i instalację kolektorów słonecznych. Programem objęte są zarówno osoby fizyczne, jak również wspólnoty mieszkaniowe. Szczegółowe zapisy stanowią o możliwości otrzymania do 45% dofinansowania do spłaty kapitału raty kredytu zaciągniętego pod tą inwestycję.

W ramowym programie NFOŚiGW przewidziało następujący rozkład środków pieniężnych przenzaczonych na wsparcie inwestycji:

oszczędnośc pieniędzy
  1. 245 400 tys. zł – w latach 2010 – 2012

  2. 204 600 tys. zł – w latach 2013 – 2014

przy czym została zawarta klauzula o możliwości alokacji funduszy w podanych wyżej okresach, w zależności od aktualnego zapotrzebowania i zainteresowania dotacjami.

Z możliwości skorzystania z programu wyłączeni są beneficjenci, którzy korzystają już z sieci ciepłowniczej. Oprócz osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, udział w programie i skorzystanie z funduszy, mogą wziąć rolnicy. Jednakże instalowane przez nich kolektory słoneczne mogą być wykorzystane jedynie w gospodarstwie domowym, nie zaś na potrzeby prowadzenia działalności typowo rolnej.

Wysokość dotacji

Łączna wielkość dotacji może wynieść maksymalnie 45% poniesionych kosztów inwestycji na zakup i montaż instalacji solarnej. Niemniej jednak jej wartość kwotowa nie może być wyższa niż 2500 zł brutto w przeliczeniu na 1 m2 zamontowanej instalacji. W rzeczywistości należy pamiętać, że według przepisów prawa podatkowgo obowiązuje koneczność uiszczenia podatku od kwoty otrzymanej na kolektor dotacji. W zależności od dochodów i sposbu opodatkowania danej jednostki, podatek może wynieść 18 lub 32%. Tak że faktyczne dofinansowanie ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Szczególnie, że w całym rozliczeniu należy jeszcze uwzględnić koszty obsługi kredytowej naliczane przez dany bank.

Kredyty z dotacją można uzyskać w jednym z sześciu banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o realizacji programu. Dotacje udzielane są bezgotówkowo po złożeniu przez kredytobiorcę odpowiednich dokumentów. Nabór wniosków o dotację trwa w sposób ciągły, a realizacja programu wsparcia i wydatkowanie na niego środków przewidziano do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Skorzystaliśmy z ich usług